Savaitgalio pietums: autentiškas plovo receptas

Plo­vas — Arti­mųjų Rytų patie­ka­las. Tur­būt labiau­siai žino­mas uzbe­kiš­kas plo­vas, gami­na­mas su aviena arba ėriena. Bet rei­kia nepa­miršti, kad ispa­niška paella arba ita­liš­kas risotto irgi labai pri­mena plovą. Tai kaip atskirti tikrą plovą nuo ryžių košės su mėsa? Tuoj pat viską sužinosite. Beje, dalinamės greitu ir gan paprastu plovo receptu. Užruk­site vos 1, 5 valandos. Žemiau pateik­tas plovo recep­tas nebū­ti­nai gali būti toks, kokį žinote jūs, ar toks, koks yra tikrasis.

Taigi, jei jūs gamin­dami plovą, mėsą, mor­kas bei svo­gū­nus pake­pate, o po to dar troš­ki­nate van­de­nyje, ir ryžius verdate tame pačiame puode kaip ir mėsos-morkų-svogūnų troš­ki­nį — reiš­kia jūs darote tikrą (beveik tikrą) plovą, o ne ryžių košę. Ir net jei jūsų plove ryžiai bus sulipę — nesi­jau­din­kite, su laiku išmok­site jų nesulipinti.


Plovą galima gaminti su bet kokia mėsa, nors man ska­niau­sias būna su kiau­liena arba jau­tiena. Viš­tiena yra per liesa ir sausa, o avie­nos nemėgstu. Mėsa turėtų būti rie­besnė. Mor­kos ir svo­gū­nai — pri­va­lomi. Svar­biau­sias plovo prie­sko­nis — kumi­nas (išvaizda pana­šus į kmyną, bet kito­kio sko­nio).


Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt
Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt


Reikės:

0,5 kg jau­tie­nos kum­pio (sultingesnio);

0,5 kg ryžių;

0,5 kg morkų;

0,5 kg svogūnų;

česnako;

kumino, pipirų, druskos.


Šį kartą nau­do­jau jau­tieną. Nusi­pir­kau nuo­stabų kum­pio gabaliuką.

Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt
Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt


Jau­tiena bus ir minkš­tesnė ir sul­tin­gesnė, jei joje maty­sis rie­balų ruo­že­liai (kaip nuo­trau­koje).


Mėsą supjaus­tome kube­liais. Sutar­kuo­jame mor­kas (jei netin­gite, galite supjaus­tyti šiau­de­liais), pus­žie­džiais supjaus­tome svogūną.


Plo­vui labiau­siai tinka kuo sto­res­nis puo­das. Špižinis ar sto­ra­dug­nis plie­ni­nis bus pats tas. Kodėl? Todėl, kad geriau pasi­skirs­tytų karš­tis. Kuo jis geriau pasi­skirs­tys, tuo mažiau prie dugno pri­keps ryžių ir tuo vie­no­džiau virs ryžiai, jie neper­virs ir nesu­lips. Mano nau­ja­sis špižinis darbą atliko puikiai.


Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt


Puode gerai įkai­ti­nam aliejų (alie­jaus nepa­gai­lė­kite), ir sude­dam mėsą. Mėsa turi apskrusti iš visų pusių, per­kepti nerei­kia. Paskru­dus mėsai, sude­dam svogūnus.


Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt
Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt
Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt
Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt


Kepame, kol svo­gū­nai pasi­daro švie­siai rudi (maž­daug 10–15 min). Po to sude­dam mor­kas, ir vėl kepame, kol jos sukris. Karts nuo karto pamai­šome.


Kai mor­kos iškepa, į puodą pilame van­dens tiek, kad viską apsemtų. Sude­dam prie­sko­nius, druską, pipi­rus, čes­naką.


Troš­ki­name ati­deng­tame puode maž­daug 30 min.

Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt
Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt


Tada toly­giai paskirs­ty­dami supi­lame ryžius. Jų sluoksnį išly­gi­name ir ant vir­šaus pilame van­denį. Van­dens pilti tiek, kad ryžius apsemtų maž­daug per pirš­tus. Jokiu būdu nemai­šome. Užvi­ri­name ir lei­džiame keletą minu­čių pavirti. Tada ugnį suma­ži­name iki minu­mumo, puodą užden­giame ir viską pamirš­tame 45 minutėms.


Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt

Jei puo­das sto­ra­dug­nis, gerai lai­kan­tis šilumą, tai ugnį po 45 min galima ir visai išjungti. Dar palai­kome uždengtą 15 minu­čių. Plo­vas paga­min­tas! Nuo­sta­bus kva­pas, sko­nis ir spalva. Ryžiai birūs ir nepervirę.


Plovo receptas
Plovo receptas
kasuvalgyti.lt


Aš visą laiką puodą lai­kiau uždengtą. Jei būtų per­ daug van­dens, tai reiktų virti be dang­čio, kad dalis van­dens išgaruotų.


Skanaus!

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis