Tiršta jautienos šonkaulių sriuba su alumi

Užtruk­site 2,5 valan­dos, darbo 20 min. Ne per seniau­siai pama­čiau labai gra­žių mėsingų jau­tie­nos šon­kau­lių ir net neži­no­da­mas, ką su jais galima daryti ir nusi­pir­kau jų. Kai­navo pigiai, pigiau nei kiau­lie­nos šon­kau­liai. O pasi­rodo pigūs jie dėlto, kad yra bai­siai kieti. Rei­kėjo, ką nors sumąs­tyt ir ska­niai paga­minti šon­kau­lius. Pri­si­mi­niau, kad nese­nai val­giau ska­nią jau­tie­nos sriubą, su plė­šyta jau­tiena, tai gal­voju, kad ir aš pana­šiai galė­čiau pasi­da­ryti pats. Po to dar pri­si­mi­niau, kad esu skai­tęs, kaip jau­tieną troš­kina aliejuje, pagal­vo­jau ir čia tiks. Ar tiko? Neži­nau, tur­būt. Alus patie­kale palieka savo kar­tumą, kuri tru­putį galima suma­žinti įdė­jus cuk­raus. Todėl nemėgs­tan­tys alaus geriau jo nepil­kite. Tačiau kva­pas įpy­lus alaus — pasa­kiš­kas. Dar­žo­vių į tokią sriubą galima dėti bet kokių.

Sriuba bus tiršta dėl ver­damų kaulų. Vir­dami kau­lus gau­name ne tik žela­tiną, bet ir labai gerą skonį. Taigi sriuba bus labai soti, tiršta, skani. Sko­nis labai jau­tie­niš­kas. Bus kartu ir pir­mas ir ant­ras patie­ka­las.

Reikės:
1 kg jau­tie­nos šonkaulių;
1 svo­gū­nas;
3 čes­nako skiltelės;
1 stik­linė alaus;
1 v.š. cukraus;
2 v.š. bal­sa­mico acto;
2 mor­kos;
10 bul­vių;
0,5 inde­lio alyvuogių;
drus­kos, pipirų, raudonėlio.

Nuo šon­kau­lių nupjaus­tome rie­ba­lus (jei tokių yra) ir pad­ru­ski­nam iš visų pusių. Imam sto­ra­dugnį puodą, įpi­lame šla­kelį alie­jaus ir apskru­di­name šon­kau­lius iš visų pusių. Pake­pus šon­kau­lius sriuba bus sod­res­nio sko­nio, turės tam­sesnę spalvą.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Gerai apkep­tus šon­kau­lius lai­ki­nai pade­dam į lėkštę, tuo tarpu tame pačiame puode pake­pame smul­kiai pjaus­tytą svo­gūną ir čes­naką. Kai svo­gū­nai pakeps, pilame actą, alų ir men­tele gerai nuva­lome puodo dugną. Tru­putį pakai­ti­nam ir sude­dam šon­kau­lius. Užpi­lam van­dens taip, kad apsemtų šon­kau­lius. Ugnį pada­rom tokią, kad van­duo vos bur­bu­liuotų. Troš­ki­nam apie 2 valan­das, kol mėsą bus minkš­tut minkš­tu­tėlė ir pra­dės pati kri­sti nuo kaulų. Per tą laiką rei­kia nusi­skusti ir susi­pjaus­tyti mor­kas ir bulves. Po 2 valandų išimam kau­lus, nuo jų nuimame mėsą (ji pati nukris).

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Mėsą kartu su dar­žo­vėm įde­dam į toliau ver­dantį van­denį, įpi­lam van­dens (pilti tiek kiek nuga­ravo ir tru­putį dau­giau arba tiek, kokio tirš­tumo sriu­bos norite). Įde­dam cukrų, o druską ir pipi­rus pagal skonį. Ant silp­nos ugnies ver­dame dar 3o min. Jei norite tirš­tos sriu­bos, į puo­delį šalto van­dens įdė­kite 2 v.š. krak­molo ir gerai išmaišę supil­kite į sriubą, išmaišykite.

kasuvalgyti.lt

Skanaus!

Kasuvalgyti.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis