Naminių Kijevo kotletų receptas

Iškart įspėju — jeigu nemėgstate riebaus maisto, toliau neskaitykite. Recep­tas su daug sviesto, taip pat bus naudojamas aliejus.

O jei rim­tai, tai ir rie­balų bai­liams tru­pu­tis infor­ma­ci­jos. Nese­nai per vieną užsie­nio TV laidą rodė atsi­ti­kimą, kai bega­lės dak­tarų tyrė pasi­tu­rin­čių ir labai svei­kai gyve­nan­čių tėvų vai­kus, nes jie papras­čiau­siai neaugo. Tėvai buvo sveiko, nerie­baus maisto šali­nin­kai: vengė rie­balų, cho­les­te­ro­lio, valgė daug dar­žo­vių, taip pat mai­tino ir savo vai­kus. Ir taip jau atsi­tiko, kad vai­kai nustojo augti. Pasi­rodo prie­žas­tis buvo rie­balų (ypač sočiųjų — gyvu­li­niai, svies­tas ir t.t.) trū­ku­mas, dėl ko nevyko ląs­te­lių gamyba. Tai ar tik­rai rei­kia bijoti rie­balų? Ir dar kartą — svar­biau­sia yra saikas.

Man pačiam Kijevo kot­le­tas yra vie­nas iš mėgia­miau­sių viš­tie­nos receptų. Taip pat — Kijevo kot­le­tas — tur­būt vie­nas iš daž­niau­sių patie­kalų vie­šojo mai­ti­nimo įstai­gose. Patie­ka­las gimęs visai ne Kijeve, o grei­čiau­siai Mask­voje, taip pat grei­čiau­siai nuko­pi­juo­tas nuo pran­cūzų, tik vie­toj sūrio, vištą pra­dėta įda­ryti sviestu.

4 viš­tos krū­ti­nė­lės (puselės);
160 gr. sviesto;
1 kiau­ši­nis;
2 v.š. miltų;
7 v.š. džiūvėsių;
šakelė roz­ma­rino;
džio­vinto pelėtrūno.

Kijevo kot­letų receptų yra tiek daug, ir jie tokie įvai­rūs, kad net neaišku, kuris yra tik­ra­sis. Aš gaminsiu iš išmuš­tos krū­ti­nė­lės, nors galima ir iš viš­tie­nos faršo ar tie­siog krū­ti­nė­lės, kurioje pei­liu pada­roma skylė ir įki­ša­mas svies­tas.

Pir­miau­sia rei­kia pasi­ruošti sviestą. Imame minkštą sviestą (palai­kome ne šal­dy­tuve kokias 3–4 valan­das) ir gaba­liuką pada­li­name į 5 dalis. 4 pasi­imam sau, o penktą palie­kam — pavyzdžiui, bul­vių košei. Į sviestą galime dėti bet kokių žole­lių — čiob­re­lio, mai­rūno, roz­ma­rino, krapų, petražolių.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Aš dėjau švie­žio roz­ma­rino ir pelėt­rūno, jis labai tinka prie viš­tos. Viską gerai išsu­kam. Tada iš turi­mos masės rei­kia pada­ryti 4 riti­nė­lius. Galima daryti ran­ko­mis arba galima daryti taip kaip aš: paimame mais­ti­nės plė­ve­lės ir ant jos sude­dame išsuktą sviestą. Susu­kame ir sufor­muo­jame piršto sto­rio dešrą. Įde­dam į šal­dy­tuvą, kad sus­tingtų.

Tuo tarpu rei­kia išmušti krū­ti­nėlę. Aš mėsą mušu tarp kepimo popie­riaus lapų — nesi­taško ir nesu­si­darko mėsa (žinoma mušti rei­kia lygiuoju plak­tuko šonu.

kasuvalgyti.lt

Mėsą išmušti gerai, bet nep­lo­nai, kad ji nebūtų per­ma­toma, ir kad neply­ši­nėtų. Išmuštą gaba­liuką pabars­tome druska, pipi­rais. Dedame sviestą ir jį stan­griai apvy­nio­jame. Ir taip su visais gabaliukais.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Tada į vieną lėkš­tutę dedame mil­tus, kitoje išpla­kame kiau­šinį, o į tre­čią — džiū­vė­sius. Imame kot­letą ir jį apvo­lio­jame iš eilės visose lėkš­tėse — mil­tuose, kiau­ši­nyje, džiū­vė­siuose. Užtenka vieną kartą, bet galima pro­ce­dūrą kar­toti ir kelis kartus.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Nedi­de­liame puode užkai­čiame aliejų (per­daug nepri­pil­kite, nes kai sudė­site kot­le­tus gali per­bėgti per viršų). Įkai­ti­name ir dedame porą kot­letų. Ver­dame alie­juje kokias 7–9 minu­tes, jei rei­kia pavar­ty­kite. Atsižvelkite į masę, gali tekti ir ilgiau pavirti.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Val­gome su bul­vių koše. Kot­le­tai gavosi labai ska­nūs ir tik­rai bus dar gami­nami ne kartą.
Skanaus!

kasuvalgyti.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis