Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka sodininkų bendrijose apklausa

Soduose kyla daugybė problemų ne tik dėl to, ką ir kada sodinti ar pasėti, bet ir dėl bendradarbiavimo su kaimynais, sprendžiant svarbius klausimus. Dėl to pateikiame susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarkos reglamentus sodininkų bendrijose.

Susirinkimo iniciatoriai

Eilinis bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kiekvienais metais ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos, o neeiliniai – prireikus. Pagal LR Sodininkų bendrijų įstatymą 16 str. 1 d. bendrijos narių susirinkimo (eilinio ir neeilinio) šaukimo iniciatyvos teisę turi bendrijos valdymo organas, 1/10 bendrijos narių ir revizijos komisija (revizorius). Paprastai susirinkimas šaukiamas bendrijos valdymo organo sprendimu. Jei susirinkimo sušaukimą organizuoja ne bendrijos valdymo organas, susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos bendrijos narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos, jei prašyme nėra nurodyta kitaip.

Bendrijos valdymo organas pagal iniciatorių paraišką per nustatytą vieno mėnesio terminą neprivalo sušaukti bendrijos narių susirinkimo, jei nėra praėję 4 mėnesiai po finansinių metų pabaigos, jei iniciatorių siūlomi klausimai nepriskirti spręsti narių susirinkimo kompetencijai, taip pat jei paraiška paduota nesilaikant jai nustatytų reikalavimų. Šiais atvejais bendrijos valdymo organas atsisakymą sušaukti narių susirinkimą turi motyvuoti ir pranešti iniciatorių nurodytam atstovui.

Jeigu bendrijos valdymo organas nepriėmė sprendimo sušaukti bendrijos narių susirinkimo per nurodytą laikotarpį, susirinkimas gali būti šaukiamas daugiau kaip 1/10 bendrijos narių, revizijos komisijos (revizoriaus) sprendimu. Atkreiptinas dėmesys, kad susirinkimo iniciatoriais negali būti ne bendrijos nariai.

Informavimas apie susirinkimo organizavimą

Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjiško sodo teritorijoje, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą pranešama bendrijos įstatuose nustatyta tvarka, o jei juose nėra numatyta aiškios tvarkos, tuomet užtenka vienu iš būdų, numatytų

Sodininkų bendrijų įstatyme numatyta tvarka., t.y. kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Bendrijos įstatuose gali būti apibrėžta konkretesnė pranešimo apie susirinkimą tvarka, t.y. nurodyta kokiame laikraštyje ar dienraštyje, nurodant pavadinimą, talpinti skelbimą, ar kitais minėtais atvejais.

Dažnai bendrijose pasitaiko, kada netinkamu būdu pranešama apie susirinkimo organizavimą, pažeidžiamas laiko limitas. Jei bendrijos įstatuose nurodyta, kad bendrijos nariai informuojami pasirašytinai, tai skelbimas laikraštyje bus traktuojamas kaip netinkamas pranešimo būdas apie susirinkimą, susirinkimas organizuojamas pažeidžiant tvarką, tokio susirinkimo metu priimti sprendimai yra neteisėti. Norint išvengti tokių nesklandumų, būtina pasitikslinti kokiu būdu turi būti pranešama apie susirinkimą. Nežiūrint kas yra susirinkimo iniciatorius, informavimo apie susirinkimą tvarka išlieka ta pati. 


Susirinkimo eiga 

Kiekviename bendrijos narių susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, bendrijos nariai dalyvauja patys ar per įgaliotą asmenį. 

Susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Už bendrijos narį, atstovaujamą įgalioto asmens, pasirašo įgaliotas asmuo. Susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 

Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 16 d. nustato, kad vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti vienam bendrijos nariui. Balsavimo teisės perleidimo sutartyje bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas bendrijos narių susirinkime, atstovauja bendrijos nariui, kuris yra jam perleidę savo balsavimo teisę ir pats nedalyvauja bendrijos narių susirinkime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos turi pateikti sodininkų bendrijos valdymo organui.

Šiuo atveju laikoma, kad bendrijos narių susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.

Bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti savo nuomonę raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Susirinkimo dalyvių sąraše turi būti nurodyti nariai, kurie tokiu būdu yra pareiškę savo nuomonę. 

Balsavimas ir sprendimų priėmimas

Bendrijos narių susirinkimas gali priimtisprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. 

Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš bendrijos, dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl valdymo organo arba kolegialaus valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo priimami kvalifikuota balsų dauguma, kurią nustato bendrijos įstatai ir kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, taip pat kai sprendimai priimami raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Į dalyvaujančių bendrijos susirinkime narių skaičių įskaičiuojami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiškę savo nuomonę raštu.

Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta ar prieš tai minėtais atvejais – kvalifikuota susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių balsų dauguma. Balsavimas bendrijos narių susirinkime yra atviras, kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą. Sprendimai, priimti susirinkimo metu, įsigalioja nuo sprendimo priėmimo datos, jei pačiame sprendime nenurodyta kitaip. 

Susirinkimų įforminimo tvarka

Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo bendrijos narių susirinkimo dienos. Prie bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: susirinkimo dalyvių sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie narių susirinkimo sušaukimą. Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai, patvirtinantys bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu.

Bendrija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, LR Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, bendrijos įstatais ir bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis. Tikimės, kad jūsų susirinkimai vyks sklandžiai, pakilia nuotaika, juose bus priimti patys geriausi sprendimai bendrijai ir jos nariams.

Informaciją parengė Vilniaus susivienijimo „Sodai“ juristė Ilona Rastenytė

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis