Šašlykų iš kiaulienos sprandinės receptas

Tur­būt ne kartą esate gir­dėje sakant, kad tik­riausi šaš­ly­kai yra iš avie­nos. Ir gal tik nedau­ge­lis žino, kad šis pasa­ky­mas nėra tei­sin­gas, arba tei­sin­gas tik iš dalies.

Žinoma, jei jau kal­bėt, apie tikrą šaš­lyką, tai rei­kia pakal­bėti ir apie tik­rąjį mėsos mari­na­vimo būdą. Reiktų pamiršti, visus majo­ne­zi­nius ar ke­ču­pi­nius mari­na­vimo būdus. Tik­rąjį šaš­lyką mari­nuoti reiktų tik svo­gū­nuose. T.y. mėsa mari­nuo­jame sau­sai, savo ir svo­gūnų sul­tyse, su druska, pipi­rais, ir kitom žole­lėm (bazi­li­kas, mėta, paprika). Svo­gūnų turėtų būti dvi­gu­bai dau­giau nei mėsos.

Šian­dien papa­sa­ko­siu apie ne tą tik­rąjį, bet taip pat labai skanų, vykusį ir beveik tra­di­cinį mari­na­vimo būdą su gra­natų sul­ti­mis. Gra­natų sul­tys paly­gi­nus daž­nai nau­do­ja­mos kau­ka­zie­čių vir­tu­vėje pagar­dinti mėsai, mari­na­vi­mui ar padažams.

Rei­kės:

2 kg kiau­lie­nos sprandinės;
4 svo­gūnų;
~2 stik­li­nių gra­natų sulčių;
~pusės citri­nos sul­čių arba 3 v.š. rau­do­nojo vyno acto;
drus­kos, pipirų.

Mėsą susi­pjaus­tome nei dide­liais, nei mažes­niais gaba­lais (jau geriau dides­niais, nei mažesniais).

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Svo­gū­nus supjaus­tome žie­dais. Mėsą, svo­gū­nus, druską ir pipi­rus (druska ir pipi­rai pagal kiek­vieno skonį dedame kaip įpras­tai dėtume, gamin­dami bet kokį patie­kalą) sude­dame į indą, kuriame ir mari­nuo­sime šaš­ly­kus. Viską gerai ran­ko­mis pamin­kome 5–10 minučių.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Tada arba tie­siai į tą patį indą arba atski­rai supi­lame gra­natų citri­nos sul­tis (arba actą) (atski­rai galite norėti susi­mai­į­yti todėl, kad ati­tai­ky­tu­mėt skonį, neturi būti, nei per rūgštu, nei per saldu, o vis­kas pri­klauso nuo gra­natų sul­čių, kurios kar­tais būna sal­des­nės, kar­tais rūgš­tes­nės). Sul­tys turi apsemti visą mėsą, jei jų trūktų — įpil­kite pail­do­mai. Viską dar tru­putį paspau­džiame, indą užden­giame ir dedame į šal­dy­tuvą, kur lai­kome per naktį (kadangi spran­dinė — mėsa minkšta, galima mari­nuoti ir trumpiau).

kasuvalgyti.lt

Mau­name ant iešmų, nuren­kame svo­gū­nus, mėsą nuspau­džiame ranka. Mėsos kva­pas nuo­sta­bus, spalva pri­mena jau­tiena ar avieną. Iškepta ypa­tin­gai skani, minkšta, sul­tinga (žino­mai rei­kia nepa­miršti, kad kepti rei­kia tin­ka­mai, nesu­de­ginti ir neper­džio­vinti mėsos.

kasuvalgyti.lt

Ska­naus!

Kasuvalgyti.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis