Greita ir skanu: koldūnai

Kol­dū­nus pra­dė­jau daryti, kai iš tėvų par­si­ve­žiau formą — seną tary­binę, tur­būt daug kam matytą. Mama vis ­tiek kol­dū­nus daro kitaip ir for­mos nenau­dojo. Beje, dar vieną formą pir­kau savo tur­guje. Apžiū­rint formą pri­ėjęs vyriš­kis pasakė, kad tokia formą būtina turėti namie, jei mėgsti kol­dū­nus. Taip pat dar patarė kol­dū­nus ne virti van­deny, o ant garų. Ir iš tikro kol­dū­nai virti ant garų gau­nasi visai kito­kie, negu virti. Pabandykit.

Kal­bant apie kol­dū­nus dar svarbu pami­nėti mai­rūną. Mai­rū­nas pag­rin­di­nis kol­dūnų prie­sko­nis. Mai­rūno dedu ir į faršą, ir į ver­dantį van­denį. Tik negai­lė­kit, sko­nio tik­rai nesugadinsit.

kasuvalgyti.lt

Taigi, forma, nors ir sena, bet savo darbą atlieką pui­kiai.

Įda­rui:
500 gr. faršo;
3 v.š. pieno;
3 v.š. mairūno;
drus­kos, pipirų

Teš­lai:
2 maži ar 1 vie­nas dide­lis kiaušinis;
200 ml. van­dens arba pieno;
~500 gr. miltų.

Paruo­šiam įdarą. Į faršą sude­dam druską, pipi­rus, mai­rūną, įpi­lam pieną. Viską gerai išmai­šom ir palie­kam ramy­bėj, kol pasi­da­ry­sim tešlą.

kasuvalgyti.lt

Tešlą dariau iš 2 labai mažų kiau­ši­nių. Jei jūsų kiau­ši­niai iš kaimo didesni — imkit vieną. Įde­dam drus­kos — pagal skonį. Įpi­lam van­denį arba pieną, t.y. ką turite. Viską gerai išmai­šom. Dedam po tru­putį mil­tus ir mai­šom lope­tėle. Kai tešla pakan­ka­mai sukie­tėja imam į ran­kas ir toliau min­kom. Min­kyti, kol tešla nustos lipti prie rankų. Žinoma, miltų nereik padauginti.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Imam dalį teš­los ir kočio­jame apvalų blyną. Tešlą kočioti plo­nai, bet kad nebūtų per­ma­toma, dedame iško­čiotą blyną ant for­mos ir pra­de­dam mėsi­nėti. Pirmi kar­tai gali būti sun­kus, bet po kiek laiko įgu­site ir mėsą sudė­site greitai.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Mėsos nerei­kia dėti per­ daug, taip pat žiū­rėti, kad ant kraštų jos nebūtų. Geriau­siai mėsą dėti su šaukš­tuku, tru­putį ją paspau­džiant. Kai užpil­dėm visas sky­les, kočio­jam naują blyną, dedame ant vir­šaus. Dabar įdo­miau­sia dalis. Imam kočėlą ir paka­čio­jam su juo vir­šu­tinį blyną ant for­mos. Kočio­jam tiek, kad kol­dūnų kraš­tai atsi­skirtų, t.y. maty­tųsi meta­las. Nuimam šoninę tešlą — ją nau­do­sime sekan­tiems bly­nams. Apver­čiam formą ir papur­tom. Iškris dalis kol­dūnų, o liku­sius išstu­miam pirštais.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Kadangi kol­dūnų dary­sime daug, dalį šal­dy­sim. Lėkštę pabars­tom mil­tais ir sude­dame kol­dū­nus. Pri­pildę lėkštę kišame į kamerą. Kitus ver­dame, valgome.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis